Lidmaatschap

Leden

  • De vereniging kent leden, ereleden, studentleden en belangstellenden.(zie de statuten artikel 4)
  • Leden zijn natuurlijke personen die de NVAO geaccrediteerde vaktherapeutische bachelor- of masteropleiding PMKT hebben afgerond en als zodanig door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten.
  • Overgangsbepaling: Natuurlijke personen die voor de toetreding tot de FvB (1 januari 2014) reeds lid waren van de vereniging zijn lid op grond van de overgangsregeling.

Verbijzondering:
Iedereen die tot en met 2016 is afgestudeerd aan de 3 jarige post HBO opleiding voor psychomotorische kindertherapie LBD kan lid zijn. PMKTā€™ers LBD, afgestudeerd na 2016, die gestart zijn met de PMT master kunnen lid worden. De leden worden geacht zich te houden aan de beroepscode voor psychomotorische kindertherapeuten.

Student-lidmaatschap

  • Iedereen die de 3 jarige post HBO opleiding voor psychomotorische kindertherapie volgt kan studentlid worden. Je kan studentlid worden of blijven tijdens het volgen van de voorbereidende PMT mastermodule (bewijs van inschrijving bij Windesheim). Als je start met de masteropleiding kun je lid worden van de NVPMKT. N.B. Als je na de afronding van de post-HBO-opleiding LBD niet onmiddellijk doorgaat met de voorbereidende PMT mastermodule, wordt je belangstellend lid. Zodra je inschrijft voor de voorbereidende PMT mastermodule , wordt je weer studentlid.

Belangstellend lidmaatschap

  • Iedereen die een opleidings- en/of andere achtergrond heeft met raakvlakken
    aan psychomotorische kindertherapie kan belangstellend lid worden. Aanmelding geschiedt via de secretaris van de vereniging die dit voorlegt in de bestuursvergadering. Het bestuur beslist of iemand in aanmerking komt voor het belangstellend lidmaatschap. Een belangstellend lid betaalt dezelfde contributie als een gewoon lid maar heeft geen stemrecht.

Ere lidmaatschap

  • Iedere persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en/of het vak psychomotorische kindertherapie kan in aanmerking komen voor het erelidmaatschap. Op gemotiveerd voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden van de vereniging, wordt een erelid benoemd door de algemene vergadering met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
  • Wanneer iemand het lidmaatschap opzegt dient dit schriftelijk bij het secretariaat van de FVB te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar.
  • Toetreden van leden van andere beroepsverenigingen, zoals de NVPMT en buitenlandse verenigingen voor psychomotoriek wordt in het algemeen bestuur per aanvraag bekeken.