Lidmaatschap


Leden

 • De vereniging kent leden, ereleden, studentleden en belangstellenden. (zie de statuten artikel 4)
 • Leden zijn natuurlijke personen die, naast de 3 jarige post HBO opleiding voor psychomotorische kindertherapie, een NVAO geaccrediteerde vaktherapeutische bachelor- of masteropleiding hebben afgerond en als zodanig door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten.
 • Overgangsbepaling: Natuurlijke personen die voor de toetreding tot de FVB (1 januari 2014) reeds lid waren van de vereniging zijn lid op grond van de overgangsregeling.


Verbijzondering:

Iedereen die tot en met 2016 is afgestudeerd aan de 3 jarige post HBO opleiding voor psychomotorische kindertherapie LBD kan lid zijn. PMKTā€™ers, afgestudeerd na 2016, die gestart zijn met een vaktherapeutische master kunnen studentlid worden an na afstuderen volledig lid. De leden worden geacht zich te houden aan de beroepscode voor psychomotorische kindertherapeuten.

Student-lidmaatschap

 • Iedereen die de 3 jarige post HBO opleiding voor psychomotorische kindertherapie heeft gevolgd kan studentlid worden tijdens het volgen van een vaktherapeutische
  (pre-) master (bewijs van inschrijving nodig). N.B. Als je na de afronding van de post-HBO-opleiding LBD niet onmiddellijk doorgaat met een mastermodule, kun je belangstellend lid worden. Zodra je inschrijft voor een mastermodule, wordt je studentlid.


Belangstellend lidmaatschap

 • Iedereen die een opleidings- en/of andere achtergrond heeft met raakvlakken
  aan psychomotorische kindertherapie kan belangstellend lid worden. Zo ook de studenten of afgestudeerden van de 3-jarige post HBO opleiding PMKT. Aanmelding geschiedt via het aanmeldformulier te vinden op www.vaktherapie.nl. Het bestuur van de NVPMKT beslist vervolgens of iemand in aanmerking komt voor het belangstellend lidmaatschap. Een belangstellend lid betaalt dezelfde contributie als een gewoon lid maar heeft geen stemrecht.
  Deelname aan na-en bijscholingen en zitting nemen in een werkgroep is wel toegestaan.


Ere lidmaatschap

 • Iedere persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en/of het vak psychomotorische kindertherapie kan in aanmerking komen voor het erelidmaatschap. Op gemotiveerd voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden van de vereniging, wordt een erelid benoemd door de algemene vergadering met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
 • Wanneer iemand het lidmaatschap opzegt dient dit schriftelijk bij het secretariaat van de FVB te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar.
 • Toetreden van leden van andere beroepsverenigingen, zoals de NVPMT en buitenlandse verenigingen voor psychomotoriek wordt in het algemeen bestuur per aanvraag bekeken.